16 juli 2024
Chr Basissch Het Kompas
Chr Basissch Het Kompas
Behalve onder de naam Chr Basissch Het Kompas ook bekend onder de namen basisschool Het Kompas en Het Kompas.
Basisschool te Tholen, Zeeland
Adres
Steintjeskreek 2
4675RZ SINT PHILIPSLAND
Protestants-Christelijk