27 mei 2018
Paus Joannessch v KBSO
Paus Joannessch v KBSO
Behalve onder de naam Paus Joannessch v KBSO ook bekend onder de naam Paus Joannes.
0104199622
Basisschool te Rotterdam, Zuid-Holland
Adres
Stuart Millpad 82
3076RK ROTTERDAM
Postadres
Postbus 91004
3007MA ROTTERDAM
Rooms-Katholiek